IKT klaster
Zaict privátna zóna

Prihlásenie
Registrácia
nového užívateľa

Vitajte na stránke z@ict.

V záujme zabezpečenia udržateľného rozvoja Žilinského regiónu Žilinský samosprávny kraj dlhodobo vyvíja iniciatívy smerujúce k rozvoju inovácií a technologicky orientovaného priemyslu. Tieto sú o.i. formulované v Rámcovej stratégii Žilinského regiónu pre oblasť inovačného rozvoja, ktorá bola vytvorená ako súčasť projektu Žilinská inovačná politika (projekt tvorby regionálnej inovačnej stratégie).
Viac o inováciach Žilinského regiónu: Inovačný portál Žilinského regiónu

Jedným z identifikovaných nástrojov na dosiahnutie zlepšenia dlhodobej konkurencieschopnosti regiónu je podpora vzniku a rozvoja odvetvových klastrov. Existencia úspešných klastrov vo svete je dôkazom, že aj malé regióny môžu byť úspešné v globálnej konkurencii.

Aktuality

October 27, 2014
Bronzový certifikát ESCA pre klaster Z@ict
Náš klaster úspešne získal bronzový certifikát ESCA ako výsledok medzinárodného benchmarkingu.

October 6, 2014
IT Trhovisko
IKT klaster Z@ict organizuje ďalšie zo série podujatí, ktoré vytvárajú priestor na stretnutie ponuky s dopytom, na prepojenie kvalitných IT študentov s kvalitnými IT firmami zo žilinského regiónu.

October 6, 2014
Európsky týždeň programovania
Naše životy sú dnes ovplyvňované digitálnymi technológiami, a preto potrebujeme cielene rozvíjať svoje digitálne zručnosti. V blízkej budúcnosti bude mať programovanie rozhodujúci význam tak pre získanie či udržanie si dobrého pracovného miesta, ako aj pre začatie podnikania. Viac ako 90 % odborných profesií si v súčasnosti vyžaduje určité znalosti v oblasti informačných a komunikačných technológií. Pracovníci v oblasti informačných a komunikačných technológií navyše tvoria kľúčový pilier modernej pracovnej sily vo všetkých odvetviach hospodárstva, pričom dopyt rastie o 3 % ročne a počet absolventov počítačových vied je stále málo. Preto napriek vysokej miere nezamestnanosti v Európe zostávajú mnohé voľné miesta pre pracovníkov v oblasti IKT aj naďalej neobsadené. Ak sa tento problém nebude primeraným spôsobom riešiť na európskej i národnej úrovni, v roku 2020 nám môže chýbať až 900 000 odborníkov na informačné a komunikačné technológie a súvisiace služby.

Archív

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

  • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
  • Cielená podpora vzdelávania
  • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
  • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
  • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
  • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
  • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
  • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri